Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Tuna: Stichting Tuna Slachterij en Vleeswaren, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Elst (Gelderland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 10148380.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Tuna een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Tuna per e-mail, telefonisch of anderszins tot stand gekomen overeenkomst waarmee Tuna zich heeft verbonden tot de levering van producten tegen een tussen partijen nader overeengekomen prijs.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Tuna aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, consumptiemiddelen als vlees en vleeswaren.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tuna en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE
OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Tuna dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tuna niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Tuna, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tuna anders aangeeft.
 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. Tenzij is overeengekomen dat de producten op locatie van Tuna worden afgehaald, worden bestelling geleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Tuna neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van bestellingen.
 3. Tuna zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Tuna treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 4. Tuna behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT

 1. Tuna is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Tuna door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen jegens de koper (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Tuna opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Tuna daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen ten aanzien van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Tuna is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Tuna ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Tuna gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Tuna gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Tuna op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit aan hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Tuna ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Tuna de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tussen partijen in verband met eerdere transacties overeengekomen prijzen kunnen steeds door Tuna worden gewijzigd. Aan eerder geldende prijzen kan de koper geen rechten ontlenen. Door Tuna vermelde prijzen zijn uitsluitend bindend indien zij in het kader van de betreffende individuele bestelling nadrukkelijk door Tuna van toepassing zijn verklaard.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in geval van bezorging van de producten alle vermelde productprijzen exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen. Dit geldt tevens ten aanzien van heffingen van overheidswege, zoals btw en invoerrechten, alsmede douanekosten.
 3. Tuna is steeds gerechtigd om, alvorens de bestelling uit te voeren, vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In die gevallen is Tuna gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling door Tuna is ontvangen.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 dienen betalingen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door Tuna voorgeschreven wijze, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn en/of andere betaalcondities zijn overeengekomen, in welk geval deze termijn en/of condities toepassing vinden.
 5. In geval betaling middels automatische incasso is overeengekomen, is Tuna gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen in geval de betaling niet geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is Tuna gerechtigd de betaling, inclusief administratiekosten, middels overboeking dan wel à contant te vorderen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper extra kosten verschuldigd, conform hetgeen in de wet is voorgeschreven.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 8. |  KWALITEIT, ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Tuna staat ervoor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 2. De koper is gehouden bij de levering van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Door ondertekening van de vrachtbrief of afleverbon verklaart de koper dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij daarop aantekening wordt gemaakt dat – ten aanzien van de gehele of een gedeelte van de bestelling – van het tegendeel sprake is en het geleverde (gedeeltelijk) niet in ontvangst is genomen. Ten aanzien van in ontvangst genomen producten door de koper geldt in elk geval dat de koper daarmee heeft verklaard dat die producten wat betreft aard en hoeveelheid aan de overeenkomst beantwoorden.
 3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Tuna uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de koper conform lid 2 reclameert, blijft de verplichting van de koper tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 5. Inontvangstname van de producten namens de koper door een derde, geldt in de zin van deze algemene voorwaarden als door de koper zelf in ontvangst genomen.

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Tuna, is Tuna na inontvangstname van de producten door de koper, niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. Tuna heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Tuna hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Tuna vervalt.
 3. Tuna draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Tuna is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Tuna bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tuna aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tuna toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Tuna mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Tuna betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Tuna meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Tuna wordt uitgekeerd.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Tuna, zal de koper Tuna vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van door Tuna geleverde producten.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tuna bedraagt één jaar

ARTIKEL 10. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De koper wordt pas eigenaar van de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Tuna heeft voldaan.
 2. Behoudens voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering als ontoelaatbaar moet worden beschouwd, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Tuna hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Tuna of door Tuna aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Tuna is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

 1. De koper die handelt als wederverkoper is verplicht de producten op eigen naam, voor eigen risico en rekening door te verkopen. De koper is nimmer gerechtigd Tuna als agent of anderszins te vertegenwoordigen.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Tuna voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Tuna aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.